המאירי-ליפשיץ – פירמה לייעוץ פיננסי


החברה עוסקת בייעוץ למציאת פתרונות משולבים ומעשיים בתחום המימון לחברות.

• בחינת מצב החברה באמצעות ניתוח המצב הפיננסי הקיים והבנת צרכיה השוטפים, תוך מבט על תכניותיה לטווח ארוך ובחינת מקורות ותמהיל המימון הקיימים.

• גיבוש תכנית מימון אופטימלית וליווי הקבוצה בניהול המשא ומתן עם הבנקים וגורמי מימון נוספים.

• חיפוש משקיעים פוטנציאלים.

• עזרה בחיפוש חברות ועסקאות היכולות לייצר סינרגיה לצורך שת"פ.

• ליווי פיננסי ועסקי.

הפירמה מסייעת באופן שוטף בנושאים הבאים:

בנית תכנית עבודה תלת שנתית תוך בחינת ההשלכות הכלכליות והפיננסיות על החברה, גזירת תוכנית עבודה שנתית, בחינת התכנון מול הביצוע בפועל והכנת דיווחים שוטפים בנושא.

ליווי פיננסי אל מול הגופים המממנים כולל עדכון שוטף של הביצועים העסקיים והצרכים המימונים של החברה, הצגת תכניות מימון חדשות בהתאם לצורך ולהתפתחות העסקית של החברה, בחינת סיכוני האשראי וניהול סיכונים פיננסיים באופן ובסיוע בגיבוש מדיניות לסיכונים הנ"ל.

ליווי בעסקאות עם צדדים שלישיים – כבר בשלב ייזום העסקאות לצורך הבנת צרכי המימון הנגזרים, הגדרתם ומציאתם.

שיחה עם סוכן

השאירו פנייה